top of page

De omgevingswet moet gemeenten helpen.


De belangrijkste punten van de Omgevingswet

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Hieronder staan de 4 belangrijkste punten van de Omgevingswet.

 • 1 Omgevingswet; de wet zorgt voor:

  • minder regels

  • meer samenhang

  • meer overzicht voor de samenwerkende partijen (zoals gemeenten, provincies, waterschappen, bevoegd gezagen).


 • 1 digitaal Omgevingsloket; daarin staan op 1 plek:

  • alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen

  • alle plannen

  • alle regels voor een locatie of gebied.

 • 1 omgevingsvergunning; dat betekent dat:

  • er 1 vergunning nodig voor een plan. Dit geldt ook als er meer overheden betrokken zijn bij dit plan.

  • er sneller een beslissing komt op een plan. Binnen 8 weken na aanvraag volgt een toekenning of afwijzing (in plaats van 26 weken).

 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie; zodat:

  • er meer mogelijkheden zijn om als burger of bedrijf een plan uit te voeren. Het plan moet dan wel passen bij het omgevingsplan van de gemeente. Ook moet de initiatiefnemer de plannen hebben voorgelegd aan de direct betrokkenen.


Overheden moeten omwonenden en bedrijven betrekken bij plannen (participatie)

Overheden moeten bij plannen voor de omgeving omwonenden, bedrijven en organisaties betrekken. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvisie of een waterschapsverordening. In de Omgevingswet staan regels voor overheden over deze participatie. Zo moet in de definitieve plannen staan wie de overheid bij de plannen heeft betrokken en welke uitkomsten er zijn. En hoe zij het participatiebeleid heeft ingevuld. De overheid weegt alle bijdragen en neemt uiteindelijk de beslissing over een plan. Ook initiatiefnemers, zoals omwonenden en ondernemers, moeten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aangeven wat zij aan participatie hebben gedaan. En wat daar de resultaten van zijn.

1 view0 comments

Comments


bottom of page